Business English

XChange Business English

 Business English “ภาษาอังกฤษ” จะไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานอีกต่อไป!!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตอบโจทย์ผู้เรียนเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน และธุรกิจ

(เขียน Resume, E-mail, สนทนา, โทรศัพท์, ฯลฯ) เริ่มต้นอย่างถูกต้อง ใช้งานได้จริง

สมัครวันนี้!! เพียง 5,500 บาท โทร 02-736-3626

info@XChangeEnglish.com