Business English

XChange Business English

 Business English “ภาษาอังกฤษ” จะไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานอีกต่อไป!!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตอบโจทย์ผู้เรียนเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน และธุรกิจ

(เขียน Resume, E-mail, สนทนา, โทรศัพท์, ฯลฯ) เริ่มต้นอย่างถูกต้อง ใช้งานได้จริง

สอบถามเพิ่มเติม

02-736-3626
m.me/XChangeEnglish

Line@ : Add เลย