TOEIC Mini Test ชุดนี้ประกอบด้วยคำถามปรนัยจำนวน 60 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1.  Listening Section (การฟัง) จำนวน 30 ข้อ
  2.  Reading Section (การอ่าน) จำนวน 30 ข้อ